Statut

Postanowienia ogólne §1

 1. Dla upamiętnienia dokonań prof. dr hab. Zygmunta Wasylewskiego, przedwcześnie zmarłego w roku 2006, którego niespożyta energia, duch twórczego niepokoju oraz umiłowanie biochemii i Uniwersytetu Jagiellońskiego zawsze inspirowały bliższych i dalszych współpracowników, z potrzeby wspierania dalszego rozwoju Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w zamiarze ciągłego podnoszenia jego poziomu naukowego i możliwości dydaktycznych, dzięki wysiłkom i ofiarności ludzi dobrej woli, została ustanowiona Fundacja im. Prof. Zygmunta Wasylewskiego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwana dalej Fundacją.
 2. Fundacja ustanowiona przez Martę Dziedzicką-Wasylewską, Joannę Beretę, Adama Dubina, Amalię Guzdek, Andrzeja Kozika, Martę Pasenkiewicz, Kazimierza Strzałkę, Mateusza Wasylewskiego oraz Marcina Wasylewskiego, zwanych dalej „Fundatorami” aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Kota w Kancelarii Notarialnej Joanna Greguła i Tomasz Kot w Krakowie dnia 13 czerwca 2007 roku, repertorium A nr 5638/2007, prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie potrzeby także poza jej granicami.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§3

 1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4

 1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Fundacja im. prof. Zygmunta Wasylewskiego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego” oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§5

 1. Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cel i zasady działania Fundacji §6

 1. Celem Fundacji jest:
  1. Wspieranie Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego we wszystkich poczynaniach zmierzających do podnoszenia poziomu bazy materialnej, zwłaszcza w zakresie nowoczesnej aparatury i sprzętu laboratoryjnego do celów badawczych i edukacyjnych,
  2. Nagradzanie badaczy za ich wyróżniające się osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne dokonane na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Fundacja realizuje swój cel poprzez:
  1. Organizowanie imprez i zbiórek środków finansowych na realizację celów statutowych,
  2. Wspomaganie rozbudowy infrastruktury Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez zakup aparatury naukowej, komputerów, odczynników i innego sprzętu koniecznego do realizacji celów badawczych i edukacyjnych,
  3. Inicjowanie i organizowanie a także dofinansowanie i wspomaganie organizacyjne konferencji naukowych, dydaktycznych i upowszechniających wyniki badań oraz osiągnięcia w dziedzinie biochemii, biofizyki i biotechnologii,
  4. Skupienie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych i społecznych – w kraju i poza jego granicami,
  5. Współpracę z instytucjami państwowymi, oraz osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, działającymi w kraju i poza jego granicami, realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji,
  6. Organizację wystaw, zjazdów naukowych, kursów,
  7. Przyznawanie stypendiów na rzecz pracowników naukowych, doktorantów i studentów Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  8. Pomoc w organizacji wyjazdów na stypendia, konferencje i sympozja naukowe pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Majątek i dochody Fundacji §7

 1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe i inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów od rezydentów i nie rezydentów,
  2. dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,
  3. zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, d) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pienięŜnych,
  4. gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych, bądź zagranicznych – zgodnie z przepisami polskiego prawa.

§8

 1. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji mogą zostać przeznaczone na realizację któregokolwiek celu Fundacji chyba, że ofiarodawca oznaczy konkretny cel objęty zakresem działania Fundacji.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 4. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować równoczesnego przejęcia długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 5. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

§9

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  1. sporządzania ekspertyz, wykonywania analiz i świadczenia innych usług naukowych, badawczo-rozwojowych, wykonywanych na zlecenie osób prawnych i fizycznych z kraju i zagranicy,
  2. działalności wydawniczej i edytorskiej,
  3. organizacji wszelkiego rodzaju szkoleń, kursów i innej działalności edukacyjnej,
  4. organizacji imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych,
  5. wytwarzanie materiałów i pomocy dydaktycznych oraz aparatury naukowej, f) transferu technologii i opracowań badawczych do praktyki.

Organy i organizacja Fundacji §10

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Programowa Fundacji, zwana dalej Radą, b) Zarząd Fundacji.
 2. Ta sama osoba może być członkiem wyłącznie jednego organu Fundacji.
 3. Ciałem opiniodawczym i doradczym Fundacji jest Komitet Honorowy.

Rada Programowa Fundacji §11

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywanego nadzoru.
 2. Rada Programowa liczy od 5 do 7 członków.
 3. Członkowie Rady Programowej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

§12

 1. Pierwszy skład Rady wybierają Fundatorzy, którzy zwołują pierwsze posiedzenie Rady.
 2. Rada Programowa wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego funkcję pełni wskazany przez niego członek Rady Programowej.
 3. Przewodniczący Rady Programowej zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami.
 4. Przed upływem kadencji mandat członka Rady Programowej wygasa w razie jego śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji lub z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu karnego skazującego go za przestępstwo umyślne.
 5. Nie później niŜ 1 miesiąc przed upływem kadencji Rady, ustępująca Rada dokonuje wyboru członków Rady następnej kadencji

§13

 1. Do kompetencji Rady Programowej należy:
  1. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją, b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań z jej działalności,
  2. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,
  3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji,
  4.  nadzór nad prawidłowością wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
  5. wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe,
  6. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd i we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji,
  7. opracowanie regulaminu organizacyjnego Rady Programowej,
  8. badanie prawidłowości i rzetelności prowadzenia księgowości Fundacji,
  9. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie.
 2. Rada Programowa może żądać od Zarządu sprawozdania z oznaczonej sprawy.
 3. Członkowie Rady Programowej, wykonując swoje obowiązki, mają prawo wglądu w księgi finansowe oraz inne dokumenty Fundacji.
 4. Posiedzenie Rady Programowej w celu zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania z jej działalności, a takŜe w celu udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji winno odbyć się do dnia 30 czerwca następnego roku.

§14

 1. Rada Programowa zbiera się nie rzadziej niż raz na pół roku na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Programowej, na wniosek 1/3 jej członków lub z inicjatywy Zarządu.
 2. Członkowie Rady Programowej powinni być powiadomieni o miejscu i czasie posiedzenia oraz porządku jego obrad co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 3. Do udziału w posiedzeniach Rady Programowej mogą być zaproszeni z głosem doradczym członkowie Zarządu Fundacji oraz osoby trzecie i przedstawiciele innych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Zarząd Fundacji §15

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji przez Radę Programową Fundacji.
 2. W przypadku powołania tylko Prezesa działa on samodzielnie.
 3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i upływa wspólnie z kadencją Rady Programowej, z chwilą odbycia posiedzenia Rady Programowej w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności fundacji w ostatnim pełnym roku sprawozdawczym.
 4. Przed upływem kadencji mandat Członka Zarządu wygasa w razie jego śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji lub odwołania przez Radę Programową Fundacji.
 5. Odwołanie Członka Zarządu nastąpić może w przypadku popełnienia przez niego czynu karalnego, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym, bądź w przypadku podejmowania przez niego działań na szkodę Fundacji Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo.

§16

 1. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji, kieruje jej bieżącą działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Fundacji z należytą starannością oraz przestrzegać przepisów, postanowień Statutu oraz uchwał Rady Programowej Fundacji.
 3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji i przedkładanie ich Radzie Programowej,
  2. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, a takŜe wykonywanie praw i obowiązków pracodawcy wobec osób pozostających z Fundacją w stosunku pracy,
  5. opracowanie regulaminu organizacyjnego Zarządu,
  6. podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,
  7. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie,
  8. podejmowanie uchwał w przedmiocie wpisu do „Księgi Dobroczyńców”.

§17

 1. Uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest Prezes Zarządu działający jednoosobowo.
 2. Prezes Zarządu jest uprawniony do reprezentowania Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych i prawnych oraz do decyzji finansowych nie przekraczających jednorazowo kwoty 5 tys. zł.
 3. W umowach zawieranych pomiędzy Fundacją a Prezesem Zarządu lub pozostałymi Członkami Zarządu, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Radę Programową Fundacji.

§18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i kieruje nimi Prezes Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu powinni być powiadomieni o miejscu i czasie posiedzenia oraz porządku jego obrad co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Komitet Honorowy §19

 1. Komitet Honorowy jest ciałem doradczym i opiniodawczym Fundacji.
 2. Komitet Honorowy liczy co najmniej 3 członków, powoływanych przez Fundatorów spośród osób o nieskazitelnym charakterze i nieposzlakowanej opinii, cieszących się powszechnym autorytetem moralnym.

Wyróżnienia §20

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.
 2. W siedzibie Fundacji będzie prowadzona „Księga Dobroczyńców”, uaktualniana przez Zarząd, do której wpisywane będą osoby przekazujące na rzecz Fundacji znaczne środki finansowe lub w inny sposób przyczyniające się do realizacji jej celów. Zaliczenie w poczet Dobroczyńców następuje na mocy uchwały Zarządu.

Zmiana Statutu Fundacji §21

 1. Zmiana Statutu Fundacji nie może naruszać w istotny sposób realizowanych przez nią celów.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Programowa Fundacji zwykłą większościa głosów na wniosek Zarządu, Komitetu Honorowego lub z własnej inicjatywy.

Likwidacja Fundacji §22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych majątku
 2. Fundacji lub z innych ważnych powodów.
 3. Decyzje w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Programową Fundacji.
 4. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Zarządu Fundacji chyba, że Rada Fundacji wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.
 5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym fundacjom o podobnym celu działania.

Postanowienia końcowe §23

 1. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powoływany jest przez Fundatorów.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

sporządzonoStrange Matter Clean Mid Sneakers, dnia 27 lipca 2007 roku

置物・掛け時計 ボンボン振り子だるま時計(アラビア文字) QL687
【第2類医薬品】排尿困難?頻尿に!ウチダ和漢薬 原末 牛車腎気丸(ごしゃじんきがん) 180g(約30日分)×12個セット
【ポイント10倍】 オーツカ光学 (OOTSUKA) LED照明拡大鏡・調光なし SKKL-MS ラウンド6倍
○端渓硯○中国-清朝中期-木製硯箱付-無傷-端渓石-文房具【古美術】【骨董】【中古】
ガーデンテーブル:pTfi-321S0
【220万画素タイプ】HD-SDIカメラとHD-SDI録画機のフルセット!4chデジタルレコーダー1080p対応[録画機1台 容量1TB]・220万画素の屋外防滴赤外線LED搭載[HD-SDIカメラ1
VALENTINO ヴァレンティノ ストラップ付 ポインテッドトゥ パンプス MARINE/P ダークブルー ROCKSTUD ロックスタッド
【着後レビューで今治タオルがもらえる】静床ライト 6ケースセット(60枚) 防音カーペット 防音マット DIYで防音 本格業務用なのに女性でも手軽に設置できる!階下への防音対策! タイルカーペット 床
正本 ムキモノセット Aセット 13点 BMK21